تبلیغات
rapfax rapfax - متن آهنگ هنوز بابک تیغه
 

متن آهنگ هنوز بابک تیغه

نویسنده: علی یوسفی

 


 
حدس بزن برگشت کی آره از وقتی      نخوندم میگذره سه سال اما هستم تیز هنوز
آره ما ... تو هم با من بگو بابک زنده باد      کسایی که میخوان باشن مثل شاه
خفه شین چون براتون دارم قصه ها      پس کو نیست این ته  پیکو بریز بالا
سلامتی پلیس پیکو یه بار دیگه
 
سلامتی ارازل شرق جنوب غرب      نوش
تیغه زندست شده سکوت پس     نوش
رپایی که می لوله توشون خز
هنوزم تیغ زندست و تیزه هنوز بابک تیغه
 
از آخرین پیک که خوردم یه دوست از دستم رفت      لعنت واسه اونا شهرته هدف
اما میان و میخونن باز به غلط اون      که میخونی رمان عشقیه نه رپ   نوش
هنوز مست رو ورق      مینویسم شب تا صبح قلم هست رو هدف
چون رپ واسه من شده دستور العمل      مرکب قصد رو عقیق انگشترم هست
پا میشم صبح زود هنوز هبل      قل قل میکشم قلیون انگور از نخل
همین که دود کشیدم چنیمه زود آهنگ      واسه تو دنیا خطرناک ترین گروه
خودکار آبی      دوباره کار عالی
دوباره عقده ای که سواره با بیت      مثل بن بستیه که دیگه نداره راهی
تهش ماییم پس نیا چون راه دادن تو مرام ما نیست
 
سلامتی ارازل شرق جنوب غرب      نوش
تیغه زندست شده سکوت پس     نوش
رپایی که می لوله توشون خز
هنوزم تیغ زندست و تیزه هنوز بابک تیغه
 
این نیست چیزی جز یه بمب واسه      شما که میخواین رپ فارسی از نو پاشه
بذارینش توی ماشین ولوم باشه      تا صد بگازن تو شب رو صدر
سلامتی ارازل شرق جنوب غرب      نوش      تیغه زندست شده سکوت پس
پیک تو دستتون بالا با این آهنگ      باشه تا شه سلامتی واسه داشی بابک
پس عزیزم نترس
یه روز دیگست      امروزم که روز تیغه اس
تا نوش کنه پولو مثل رپ       سلامتی اونکه میمونه تو خیابون نصفه شب
میده دود مثل من    و قلیونشه رپ    و همیشه نعشه میمونه نخونم از
موندن تو خیابون داش من خمار      نبینمت بیا که قصه ها زیاد
 
سلامتی ارازل شرق جنوب غرب      نوش
تیغه زندست شده سکوت پس     نوش
رپایی که می لوله توشون خز
هنوزم تیغ زندست و تیزه هنوز بابک تیغه
 
بابک تیغه      واست میگه یه بار دیگه
پس نوش      سلامتیش

 

 

() نظرات